Afspraak maken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven

Bij verkoop via internet

Bij het bestellen van producten, gaat u er mee accoord, dat wij uw gegevens, zoals genoemd in het privacy-statement, verwerken en opslaan.


Geldig vanaf 1 januari 2020
 

Inhoud

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Informatie vooraf

Artikel 4 Prijzen

Artikel 5 Offertes

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7 Herroepingsrecht

Artikel 8 Verplichtingen Consument en kosten in geval van herroeping

Artikel 9 Annulering

Artikel 10 Levering

Artikel 11 Betaling

Artikel 12 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Artikel 14 Niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

Artikel 16 Klachten

Artikel 17 Geschillenregeling

 

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/of objectieve metingen van de ogen en/of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het  aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).

De Ondernemer: Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het optiekbedrijf uitoefent.

De Consument: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten en/of producten van het optiekbedrijf.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst op afstand met betrekking tot de koop van een roerende zaak die wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Consument, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Overeenkomst op afstand: De Overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld via internet.

De Geschillencommissie: De Geschillencommissie Optiek, postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes op afstand van de Ondernemer en overeenkomsten op afstand gesloten tussen de Ondernemer en de Consument, met betrekking tot de Optiek.

Artikel 3 - Informatie vooraf


Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de Ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht de ondernemer deze informatie naar waarheid en zo volledig mogelijk te verstrekken.De Ondernemer zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, de Consument alle op grond van de wet benodigde relevante informatie schriftelijk, of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen, waaronder, maar niet beperkt tot:


het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 5 lid 2 opgenomen gegevens, tenzij deze al eerder aan de Consument zijn verstrekt;indien van toepassing: de minimale duur van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor de Consument;de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien het een abonnement betreft.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Van een duurtransactie is sprake wanneer de overeenkomst betrekking heeft op een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.Artikel 4 - Prijzen


Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van de Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.  Indien er eventuele extra kosten, zoals vracht-, leverings- of portokosten, in rekening gebracht worden bij de Consument, dient de Ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst specifiek aan de Consument te vermelden.Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting. 

Artikel 5 - Offertes


Een offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zoals wettelijk vereist. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in de offerte, binden de Ondernemer niet.De Ondernemer zal tevens in de offerte de daartoe volgens de wet benodigde gegevens vermelden zoals, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, zijn identiteit, zijn handelsnaam, het geografisch adres waar de Ondernemer is gevestigd alsmede een telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres, de totale prijs inclusief belastingen en de wijze van betaling.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst  


De Ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die de Ondernemer en zijn toeleveranciers over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat laatste, bij voorkeur schriftelijk, is overeengekomen met de Consument.De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.De consument kan geen aanspraak meer maken op het bepaalde in lid 1 en 2 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door de Ondernemer geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer dan Consument zelf schuld heeft aan het feit dat het geleverde niet meer conform is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten die de Consument heeft als de Ondernemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. 
Artikel 7 – Herroepingsrecht 


Bij de aankoop van goederen heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst op afstand.De Ondernemer sluit het herroepingsrecht van de Consument uit, conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen, voor goederen:


- die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

-
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;


- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;


- 
ie snel kunnen bederven of verouderen;


- 
warvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;


- 
geeverd op grond van een Overeenkomst op Afstand waarbij de Consument de Ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar de Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en de levering van andere goederen die noodzakelijk zijn om het onderhoud of herstellingen uit te voeren;


- 
dieniet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;


- 
die a levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.
De Ondernemer sluit het herroepingsrecht uit voor diensten die volledig zijn uitgevoerd binnen de bedenktijd, indien de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen en de Consument uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding.

 Artikel 8 – Verplichtingen Consument en kosten in geval van herroeping


Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies opvolgen.De Consument zendt de door hem ontvangen goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het inroepen van het herroepingsrecht terug aan de Ondernemer.Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructiesIndien de Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht zoals bedoeld in het voorgaande artikel zal de Ondernemer onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring van de Consument alle van de Consument ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten.  De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders overeengekomen.Tenzij de Ondernemer heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst op Afstand geleverde goederen zelf af te halen, kan de Consument pas nakoming vorderen van de in lid 4 bedoelde verbintenis, nadat de Ondernemer de goederen heeft ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen terug heeft gezonden.

 
Artikel 9 - Annulering


Voordat aflevering heeft plaatsgevonden, kan de consument de overeenkomst annuleren. Bij annulering is de consument gehouden een vergoeding van 30% van het aankoopbedrag aan de ondernemer te betalen.De Ondernemer kan in het voordeel van de Consument afwijken van het voorgaande lid.De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien de Consument gebruikmaakt van een aan hem toekomend herroepingsrecht. 
Artikel 10 – Levering


De Ondernemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.De Ondernemer zal de producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de Consument leveren, tenzij de Consument en de Ondernemer een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.Het product is voor risico van de Consument wanneer de Consument het product heeft ontvangen.De Consument is verplicht om de bestelde c.q. gekochte producten af te nemen zo snel mogelijk nadat deze door de Ondernemer aan de Consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11 - Betaling


Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na  aflevering van een product respectievelijk na het verrichten van de diensten te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.Indien de Consument in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Consument kosteloos een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag nadat de consument de aanmaning heeft ontvangen, tot gehele betaling over te gaan.Indien de Consument ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 12 over te gaan.Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de ondernemer kan worden gedeclareerd  bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar van de consument, blijft de consument verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan de ondernemer het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de consument.

 

Artikel 12- Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1.    Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ontvangende partij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

2.    De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de Consument worden afgeweken

 
Artikel 13 - Aansprakelijkheid


De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Ondernemer in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Ondernemer dan wel aan personen van wier hulp de Ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.De Ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of producten in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de Consument niet kan worden toegerekend.Schade aan producten die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument, mits de Ondernemer dit van te voren aan de Consument heeft medegedeeld.


Artikel 14– Niet-nakoming van de overeenkomst

Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 
Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding


De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde producten voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11 lid 3, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.De Ondernemer is bij herstel van het geleverde bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). De ondernemer zal in dat geval het geleverde onder zich houden totdat de consument alle openstaande facturen die betrekking hebben op het geleverde alsnog volledig heeft betaald. Geen retentierecht komt de Ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

 


Artikel 16 - Klachten


De Consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de Consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.De Consument dient de Ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.Is vervanging of herstel als bedoeld in het vorige lid niet mogelijk, of kan dit niet van de Ondernemer worden gevergd, of draagt de ondernemer niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de Consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 17 - Geschillenregeling


Geschillen tussen Consument en Ondernemer over de totstand­koming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Optiek, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl ). Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling geno­men, indien de Consument zijn klacht eerst aan de Ondernemer heeft voorge­legd.Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer dit wil doen, moet hij de Consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillen­commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.Onverminderd het voorgaande heeft de Consument te allen tijde het recht een geschil bij de daartoe op grond van de wet bevoegde Nederlandse rechter aanhangig te maken.